Войтенко Володимир Платонович

Публикации

 • Вайсерман О.М., Кошель Н.М., Коваль О.О., Войтенко В.П.Вплив іонізуючого випромінювання на біологічний вік та тривалість життя Drosophila melanogaster: Препр. / Товариство мед.-біол. досліджень "Гіппократ".- К.:, 1997.- 12 c.
 • Коваль О.А., Вайсерман А.М., Кошель Н.М. Войтенко В.П. Радиационный гормезис у Drosophila melanogaster: Препр. / Товариство мед.-біол. досліджень "Гіппократ".- К.:, 1996.-10 c.
 • Вайсерман А.М., Кошель Н.М., Белая И.И., Войтенко В.П. Продолжительность жизни людей зависит от месяца их рождения // Пробл. старения и долголетия.- 2001.- 10, № 4.- 360-367 (Дисертанту належить розробка робочої схеми дослідження, демографічні дані щодо смертності людей, аналіз і узагальнення результатів досліджень, написано текст статті).
 • Рак желудка и сезонность рождения (по данным Национального канцеррегистра Украины) / А.М. Вайсерман, З.П. Федоренко, Е.Л. Горох, А.Ю. Рыжов, Н.М. Кошель, Л.В. Мехова, В.А. Савинова, П.Е. Григорьев, В.П. Войтенко // Онкология. - 2011. - Т. 13. - №1. С. 33-36.
 • Вайсерман А.М., Григорьев П.Е., Белая И.И., Войтенко В.П. Cвязь между датами рождения и смерти в популяции г. Киева // Пробл. старения и долголетия.- 2003.- 12, № 1.- С. 79-87 (Дисертанту належить розробка робочої схеми дослідження, дані щодо смертності жителів м. Києва, аналіз і узагальнення результатів досліджень, написано текст статті).
 • Вайсерман А.М., Литошенко А.Я., Квитницкая-Рыжова Т.Ю., Кошель Н.М., Мозжухина Т.Г., Михальский С.А., Войтенко В.П. Молекулярные и клеточные аспекты радиационного гормезиса у Drosophila melanogaster // Цитология и генетика.- 2003.- 37, № 3.- С. 41-48 (Особистий внесок здобувача полягає у підготовці біологічного матеріалу для морфологічних та молекулярних досліджень, підготовці таблиць смертності, розрахунок тривалості життя комах та
 • Войтенко В.П., Вайсерман А.М., Кошель Н.М., Мозжухина Т.Г., Литошенко А.Я. Влияние рентгеновсого облучения в раннем онтогенезе на структурно-функциональную организацию ДНК и продолжительность жизни Drosophila melanogaster // Пробл. старения и долголетия.- 2000.- 9, № 4.- 323-330 (Особистий внесок здобувача полягає у підготовці біологічного матеріалу для морфологічних та молекулярних досліджень, формуванні таблиці смертності та розрах
 • Кошель Н.М., Вайсерман О.М., Савінова В.А., Войтенко В.П. Модифікація радіаційно-індукованого старіння Drosophila melanogaster за допомогою інгібітору апоптозу ауринтрикарбонової кислоти // Вісник Черкаського ун-ту. Біол. науки.- 2002.- вип. 39.- С. 84-87 (Дисертант виконував експериментальну частину по вивченню тривалості життя та фізіологічних параметрів комах, здійснював статистичну обробку отриманих даних, готував текст статті).<
 • Вайсерман А.М., Кошель Н.М., Войтенко В.П. Гормезис та його можлива роль при експериментальному вивченні геропротекторів // Биологический Вестник Харьковского ун-та.- 2000.- 4, № 1-2.- 37-41. (Здобувач приймав участь у проведенні тестів для розрахунку БВ комах (тест на локомоторну активність, витривалість до стресів (тепловий шок та позбавлення корму), здійснював статистичне порівняння отриманих даних).
 • Вайсерман О.М., Кошель Н.М., Войтенко В.П. Тривалість життя Drosophila melanogaster після рентгенівського опромінення на стадії личинки // Биологический Вестник Харьковского ун-та.- 1998.- 2, № 1.- 34-37. (Здобувач здійснював методику опромінення комах на стадії личинки, досліджував смертність комах та розраховував їх тривалість життя).
 • Кошель Н.М., Вайсерман А.М., Кутлахмєдов Ю.О., Михєєв О.М., Войтенко В.П. Вплив інкорпорованих радіонуклідів на тривалість життя Drosophila melanogaster. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.- Київ, 2004.- Вип. 10.- с. 347-352 (Дисертант фіксував смертність комах, розраховував середню та максимальну тривалість життя та проводив статистичне порівняння отриманих даних).
 • Кошель Н.М., Вайсерман А.М., Войтенко В.П. Влияние облучения на стадии яйца на жизнеспособность и продолжительность жизни имаго Drosophila melanogaster и их потомков // Пробл. старения и долголетия.- 1999.- 8, № 1.- 16-21. (Особистий внесок здобувача полягає у налагодження методик визначення інтенсивності метаболізму та маси тіла комах, розрахунку темпу вимирання комах, оформленні отриманих даних в таблиці та рисунки).