Ханик Ярослав Миколайович

Публикации

  • Ягольник С.Г., Кочубей В.В., Троцький В.І., Ханик Я.М. ІЧ-спектроскопічне дослідження термічно-активних зразків закарпатського клиноптилоліту// Збірник наук праць ІІІ Всеукр наук-практ конф "Теорія і практика сучасного природознавства ". - Херсон: ПП Вишемирський В.С. - 2007. - с. 96-98. Здобувачем проведено дослідження термоактивованих зразків сорбенту ІЧ-методом.
  • Патент на корисну модель 18113 Україна, МПК F26B3/06 Установка фільтраційного сушіння сипких матеріалів. / Атаманюк В.М., Ханик Я.М., Дулеба В.П., Люта О.В. (UA). -№200605865; Заяв. 29.05.06; Опубл. 16.10.06, -Бюл. №10. -2с. (ідея винаходу).
  • Гузьова І.О., Ханик Я.М., Атаманюк В.М., Креховецький О.М. Кінетика фільтраційного процесу сушіння модифікованого цеоліту // Вісник НУ "Львівська політехніка" (Хімія, технологія речовин та їх застосування) - 2001 - № 426 - с. 208-211.
  • Патент України на винахід № 2000042016. Спосіб фільтраційного сушіння сипких матеріалів. /Ханик Я.М., Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Білецька Л.З./ Опубл. 15.05.2001. Бюл. № 4.
  • Ягольник С.Г., Троцький В.І., Ханик Я.М, Дулеба В.П., Очищення стічних вод від поверхнево - активних речовин.// Тези ІV наук-техн конф "Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості". - Львів: 2007 с. 222-223. Здобувачем показана доцільність використання комплексно - активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від поверхнево - активних речовин.
  • Ягольник С.Г., Троцький В.І., Ханик Я.М, Дулеба В.П., ІЧ - спектроскопічне дослідження зразків хімічно активованих закарпатських цеолітів // Вісник НУ "ЛП", "Хімія, технологія речовин та їх застосування". № 590 - Львів: 2007. - с. 295-299. Здобувачем досліджений вплив короткотривалої (2 години) хімічної обробки на адсорбційні характеристики клиноптилоліту ІЧ - спектроскопічним методом.
  • Ханик Я.М, Троцький В.І., Ягольник С.Г. Адсорбційне очищення стічних вод хімічно-активованими природними цеолітами // Тези ІІІ-ої наук-техн конф " Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості". - Львів:2004. - с. 201-202. Здобувачем визначені шляхи подолання молекулярно - ситового ефекту.