Нетяженко Василь Захарович

Публикации

 • Нетяженко В.З., Паламарчук Ю.В., Пленова О.Н., Колодченко Е.В. Изменения тромбоцитарно-плазменного гемостаза в артериальной и венозной крови у больных с неосложненным острым инфарктом миокарда. // Український кардіологічний журнал (Матеріали V Конгресу кардіологів України, Київ).- 1996.- № 3 (Додаток).- С.77.
 • Нетяженко В.З., Корост Я.В., Плєнова О.М., Мошковська Ю.О., Гонтар А.М., Барна О.М. Маркери ушкодження міокарда та стан протизгортальної системи крові у пацієнтів з гострими коронарними синдромами без елевації сегмента ST // Серце і судини. - 2004. - № 1. - С.30-38 (автором проведена підготовка статті до друку і клінічне обстеження частини хворих).
 • Нетяженко В.З., Черкашин К.Б., Доценко О.Р. Гепарины низкой молекулярной масы - новая эра в лечении острого коронарного синдрома // Фармновости. - 1998. - № 3-4. - С. 28-32. Автор забезпечувала підбірку та аналіз літературних джерел, проводила обробку та аналіз результатів, здійснювала літературне оформлення роботи.
 • Нетяженко В.З., Доценко О.Р., Плєнова О.М., Козьмик Т.В., Гуцол Л.П. Особливості функціональних властивостей тромбоцитів у хворих на нестабільну стенокардію в динаміці антитромботичного лікування // Матеріали Української наукової конференції з міжнародною участю "Мікроциркуляція та її вікові зміни". - Київ, 1999. - С. 89. Автор проводила підбір та обстеження хворих, статистичну обробку та аналіз результатів, забезпечувала аналіз літературни
 • Вплив антитромбоцитарного лікування на стан гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Нетяженко Н.В., Мишанич Г.І. // Сімейна медицина. - 2007. - № 3. - С.63-65 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).
 • Cучасні підходи до застосування антитромботичних засобів у лікуванні хворих на гострий коронарнй синдром / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Гонтар А.М., Плєнова О.М., Мишанич Г.І. // Матеріали Міжнародного форуму «Кардіологія вчора, сьогодні, завтра». - Київ. - Український кардіологічний журнал. - 2006, спеціальний випуск. - С.145-149 (проводила обстеження і підбір хворих, проводила статистичну обробку, результати оформила у
 • Варіабельність артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу асоційовану, ішемічною хворобою серця / Логойда П.І., Кудлай А.О., Клєбан Я.І., Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Дідківська Л.А., Василенко К.Ю. // Укра- їнський науково-медичний молодіжний журнал. - 2007. - № 1-2. - С.87-91 (проводила обстеження і підбір хворих, брала участь у статистичній обробці і оформленні результатів у вигляді статті).
 • Вплив коморбідних станів і супутніх факторів ризику у хворих на Q- ІМ при застосуванні реперфузійної терапії /Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Ликов О.В., Мостовий С.Є., Мишанич Г.І. // Ліки України. - 2005. - Додаток. - С.66-67 (здобувачем особисто виконано обстеження, статистична обробка даних, підготовлено матеріали до друку).
 • Нетяженко В.З.,. Бичко М.В., Барна О.М. Антигіпертензивна та антиішемічна ефективність амлодипіну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з ІХС // Укр.кардіол.журнал. - 2003. - № 6. - С.45-49 (автором проведено клінічне обстеження частини хворих, сформульовані висновки, підготовлена стаття до друку).
 • В.З.Нетяженко, О.В.Лапшин, Н.В.Стриганова, О.М.Плєнова. Діагностика та лікування ускладнень гострого інфаркту міокарда // Клін. фармакологія, фізіологія, біохімія. - 1997. - №1. - С.106-124.
 • В.З.Нетяженко, О.В.Лапшин, Ю.В.Березняк, І.В.Мельник. Прогностичне значення балу Сельвестра при гострому інфаркті міокарда // Укр. кардіол. журн. - 2001. - №6. - С.22-25. (автором особисто виконано розробку ЕКГ показників, проведено підрахунок ЕКГ балу Сельвестра та статистичну обробку отриманих результатів)
 • Нетяженко В.З., Барна О.М., Скибчик В.А., Соломенчук Т.О. Атеросклероз при цукровому діабеті ІІ типу: стратегія лікування дисліпідемій // Ліки України. - 2005. - № 6. - С.11-16. (автором проведені пошук частини матеріалів з даної проблеми, підготовка матеріалів до друку).
 • Нетяженко В.З., Колодченко Є.В., Мальчевська Т.Й., Лисенко Т.В., Пленова О.М., Паламарчук Ю.В., Лапшин О.В. Турбідіметрія як метод експрес-оцінки змін системи гемостазу під час проведення тромболітичної терапії у хворих з гострим інфарктом міокарда // Український кардіологічний журнал.-1998.-№5. -С.30-33.
 • Дзяк Г.В., Егоров К.Ю., Волынец А.Я., Федотина Л.М., Борощук В.А., Трифонова Н.Н., Беккер В.Ф., Веклов Г.Ю., Михальченко Н.И., Бобров В.А., Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Рухленко С.Н., Амосова Е.Н., Прудкий И.В., Кудлай В.Д., Саблин А.В., Нетяженко В.З., Стриганова Н.В., Пленова О.Н., Лапшин О.В., Абрагомович О.О., Файник А.Ф., Павлик С.С., Черкавский В.Е., Яковина И.Я., Чубучная И.И., Чубучный В.Н., Малая Л.Т., Копица Н.П., Заривчацкая И.Т., Лещенко А.В., Дыкун Я.В., Ломоносов С.П.,
 • Дзяк Г.В., Егоров К.Ю., Волынец А.Я, Федотина Л.М., Борощук В.А., Трифонова Н.Н., Беккер В.Ф., Веклов Г.Ю., Михальченко Н.И., Бобров В.А., Иркин О.И., Рухленко С.Н., Амосова Е.Н., Прудкий И.В., Кудлай В.Д., Саблин А.В., Нетяженко В.З., Стриганова Н.В., Пленова О.Н., Лапшин О.В., Абрагамович О.О., Файник А.Ф., Павлик С.С., Черкавский В.Ю., Яковина И.Я., Чубучная И.И., Чубучный В.Н., Малая Л.Т., Копица Н.П., Заривчацкая И.Т., Лещенко А.В., Дыкун Я.В., Гришина Е.И. Первый опыт п
 • Дзяк Г.В., Егоров К.Ю., Волынец А.Я., Федотина Л.М., Борощук В.А., Трифонова Н.Н., Коломиец В.В., Беккер В.Ф., Веклов Г.Ю., Михальченко Н.И., Бобров В.А., Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Рухленко С.Н., Амосова Е.Н., Прудкий И.В., Кудлай В.Д., Саблин А.В., Нетяженко В.З., Строганова Н.В., Пленова О.Н., Лапшин О.В., Абрагомович О.О., Файник А.Ф., Павлик С.С., Черкавский В.Е., Яковина И.Я., Чубучная И.И., Чубучный В.Н., Малая Л.Т., Копица Н.П., Заривчацкая И.Т., Лещенко А.В., Дыкун Я.В.,
 • Нетяженко В.З, Доценко О.Р., Мальчевська Т.Й. Перспективи застосування антагоніста АДФ-рецепторів тромбоцитів тиклопідину, як засобу вторинної профілактики атеротромботичних захворювань // Ліки України. - 2003. - № 4. - С.5-10 (здобувач брала участь в аналізі і узагальненні літератури).