Маньковський Борис Микитович

Публикации

  • Кондрацька І.М., Маньковський Б.М., Наумчук Н.С. Оцінка стану чутливості тканин до інсуліну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та порушенням вуглеводного обміну // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України. - Дніпропетровськ, 2004. - С. 100.
  • Кондрацька І.М., Маньковський Б.М. Показник QUICKI як спосіб оцінки інсулінорезистентності тканин у хворих з порушеним вуглеводним обміном з артеріальною гіпертензією та без неї // Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології (Четверті Данилевські читання). - Харків, 2005. - С. 105-107.
  • Кондрацька І.М., Маньковський Б.М., Наумчук Н.С. Стан чутливості до інсуліну у хворих з порушеним вуглеводним обміном і артеріальною гіпертензією та без артеріальної гіпертензії // Ендокринологія. - 2005. - Т.10, №1. - С. 22-27. (Автором самостійно здійснювався аналіз літератури, підбір та обстеження хворих, статистична обробка та узагальнення матеріалів, приймала участь в написанні статті).
  • Кондрацька І.М., Маньковський Б.М. Вміст інтерлейкіну-6 і фактора некрозу пухлин альфа у плазмі венозної крові хворих із порушенням вуглеводного обміну, артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2005. - Т.11, №2. - С. 26-28. (Здобувачем самостійно здійснювався аналіз літератури, обстеження хворих, антропометричні дослідження, статистична обробка та узагальнення матеріалів,
  • Кондрацька І.М., Маньковський Б.М. Вплив моксонідину на чутливість периферійних тканин до інсуліну у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та метаболічним синдромом // Ліки України. - 2005. - №3. - С. 71-73. (Здобувачем самостійно здійснювався аналіз літератури, обстеження та лікування хворих, забір крові та підготовка до подальшого лабораторного дослідження, статистична обробка та узагальнення результатів, приймала участь в написанні статті
  • Кондрацька І.М., Наумчук Н.С., Маньковський Б.М. Вплив антигіпертензивної терапії моксонідином на вуглеводний обмін та інсулінорезистентність тканин у хворих з ЦД 2 типу та МС // Матеріали науково-практичної конференції з міжнар. участю: Метаболічний синдром в практиці кардіолога. - Харків, 2006. - С. 35-36.

Соавторы