Синяченко Олег Володимирович

Публикации

 • Баринов Е.Ф., Гринь В.К., Синяченко О.В. Спосіб прогнозування порушень центральних механізмів регуляції гонадотропоцитів гіпофізу при гіперурикемії // Патент на винахід.-№20885 А, Україна.-№96124803, 07.10.97.
 • Ніколенко В.Ю., Барика Д.А., Ніколенко Ю.І., Головченко Ю.І., Ананьева М.М., Синяченко О.В., Баркалов А.П. Імуномоделююче лікування при системному аутоімунному захворюванні з ураженням нервової системи в експерименті на щурах // Ліки. - 2000. - №1-2. - С 28-30.
 • Ніколенко В.Ю., Базика Д.О., Ніколенко Ю.І., Головченко Ю.І., Анань'єва М.М., Синяченко О.В., Баркалов А.В. Імуномодулююче лікування при системному аутоімунному захворюванні з ураженням нервової системи в експерименті на щурах // Ліки. - 2000. - № 1-2. - С. 28-30.
 • Ігнатенко Т.С., Потапов Ю.О., Фаєрман О.А., Гринь В.К., Синяченко О.В. Дослідження кардіодепресивного фактору в крові при ревматичних захворюваннях // Матеріали наукових праць 2-го Національного конгресу ревматологів України.-Київ.-1997.-С.14.
 • Ніколенко Ю.І., Толстой В.А., Бурцева Л.О., Ігнатенко Г.А., Синяченко О.В., Антонов А.О. Зміни пуринового обміну при ревматоїдному артриті // Тези доповідей І конгресу ревматологів України. - Київ. - 1993. - С. 95-96.
 • Синяченко О.В., Казаков В.М., Губергріц Н.Б., Череватська О.Ю. Динамічна міжфазна тензіометрія крові при хронічному гепатиті та цирозі печінки // Лікарська справа.- 1999.- №7-8.- С. 53-55 (особисто пошукувачем здійснено підбір та обстеження хворих, вивчення динамічного ПН крові.).
 • Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Казаков В.М., Фаєрман О.А., Ігнатенко Г.А., Лаушкина О.М., Постова М.В. Діагностичне значення вивчення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин в клінічній практиці // Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія.-1998.-№1.-С.213-215.
 • Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Казаков В.М., Ігнатенко Г.А., Гринь В.К., Лаушкина О.М. Діагностичне значення вивчення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин в клінічній практиці // Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія.-1998.-№1.-С.211-214.
 • Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Казаков В.М., Фаєрман О.А., Ігнатенко Г.А., Гринь В.К., Лаушкіна О.М., Постова М.В. Діагностичне значення вивчення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин в клінічній практиці // Клін. фармакол. фізіол. біохім. - 1998. - № 1. - С. 211-214.
 • Синяченко О.В., Аль-Шавабкех Н.Н., Гринь В.К. Синдром бради-тахикардии: Изменения гемодинамики и электрофизиологического статуса в процессе различных методов лечения // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1998.-Т.7, №1.-С.35-41.
 • Синяченко О.В., Гринь В.К., Козинская И.Ю., Чибисова И.Ю. Остеоартроз у шахтеров // Врачебная практика.-2005.-№4.-С.79-83. (Особисто здобувачем проаналізовані сучасні дані літератури, які стосуються діагностики і патогенезу ОА, проведено статистичну обробку отриманих результатів дослідження).
 • Е.Ф.Баринов, Синяченко О.В., Гринь В.К., Бондаренко Н.М., Баринова М.Е. Стан центральних механізмів регуляції кровообігу при гіперурикемії // Фізіологічний журнал.-1999.-Т.45, №1-2.-С.87-96.
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.М., Ніколенко О.Г., Ягленко В.В.Морфогенез міжтканинних взаємовідносин суглобів прі фізичних навантаженнях і загальній гіпертермії // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні (Мат. доп. наук. конф.).- Полтава, 1996.- С. 19-20.
 • Губергриц Н.Б., Синяченко О.В., Череватская Е.Ю., Томаш О.В. Современные возможности неинвазивной диагностики хронических диффузных заболеваний печени // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи возбудителей и их исходы: Зб. наук. праць.- Київ, 2001.- С. 186-189 (особисто пошукувачем проведено обстеження хворих і виділено особливості чинників тензіограм крові у хворих на хронічні вірусні ХГ і ЦП).
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Савелова В.А., Бондаренко Н.М., Ніколенко О.Г. Морфологічна оцінка стану міжклітинного матриксу і клітин суглобових тканин з використанням поліметінових барвників // Актуальні питання морфології (Зб. наук. праць).- Тернопіль, 1996, Т. 1.- С. 21-22.
 • Колкин Я.Г., Синяченко О.В., Хацко В.В., Шаталов С.А., Иващенко А.В. Динамическая межфазная тензиометрия крови у больных с псевдокистами поджелудочной железы //Вісник Укр. мед. стомат. академії "Актуальні проблеми сучасної медицини". - Полтава, 2006. - Вип.-1-2 (13-14), Т.6.-С. 63-66.
 • Баринов Э.Ф., Гринь В.К., Синяченко О.В., Бондаренко Н.Н. Влияние на функцию сердца изменений метаболизма аденозина в структурах головного мозга крыс при моделировании гиперурикемии // Патологическая физиология и экспериментальная терапия.-1998.-№2.-С.23-26.
 • Синяченко О.В., Баринов Э.Ф., Гринь В.К., Ороховская Е.В., Николенко Ю.И., Василенко И.В. Патология сердца при подагре: Экспериментальное изучение // Кардиология.-1997.-Т.37, №11.-С.41-43.
 • Синяченко О.В., Баринов Э.Ф., Гринь В.К., Бурцева Л.А., Василенко И.В. Патология сердца при подагре: Клиническое изучение // Кардиология.-1997.-Т.37, №10.-С.49-51.
 • Николенко Ю.И., Ананьева М.Н., Николенко В.Ю., Синяченко О.В., Баркалов А.П., Дубяга В.В. Новый подход к коррекции нарушений иммунитета и пуринового обмена при системном аутоиммунном заболевании в эксперименте на животных // Экспериментальная и клиническая медицина. - 1999. - №2. - С. 208-210.
 • Николенко Ю.И., Ананьева М.Н., Николенко В.Ю., Синяченко О.В., Баркалов А.В., Дубяга В.В. Новый подход к коррекции нарушений иммунитета и пуринового обмена при системном аутоиммунном заболевании в эксперименте на животных // Експериментальна і клінічна медицина. - 1999. - №2. - С. 208-210.
 • Ігнатенко Т.С., Потапов Ю.О., Гринь В.К., Синяченко О.В., Якубенко О.Д. Дослідження кардіодепресивного фактора в крові при ревматичних захворюваннях //Матеріали II Національного Конгресу ревматологів України. - Київ. - 1997. - С. 14.
 • Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Здиховская И.И., Баринов Э.Ф., Антонов А.А., Гринь В.К. Эпидемиологическое исследование болезней суставов у горнорабочих угольных шахт // Вестник гигиены и эпидемиологии.-1999.-Т.3, №1.-С.
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Игнатенко Г.А., Федорченко О.А., Антонов А.А., Христуленко А.Л., Ананченко Н.Ю., Здиховская И.И. Остеоартроз у горнорабочих угольных шахт // Матеріали доповідей наукової конференції "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні". - Полтава. - 1996. - С. 367-368.
 • Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Антонов А.А., Ананченко Н.Ю., Толстой В.А., Мухин И.В., Такташов Г.С., Здиховская И.И. Вопросы патогенеза дегенеративных, воспалительных и метаболических заболеваний суставов у горнорабочих угольных шахт // Актуальні проблеми экспериментальної та клінічної медицини: Республіканська зб. наукових праць. - Донецьк. - 1994. - Ч. 3. - С. 127-129.
 • Игнатенко Г.А., Антонов А.А., Синяченко О.В., Фаерман А.А., Ефремов Н.Г., Ананченко Н.Ю. Состояние иммунитета у рабочих глубоких шахт Донбасса // Матеріали доповідей республіканської наукової конференції "Актуальні питання екогенетики та імунології". - Київ. - 1994. - С. 56.
 • Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Здиховская И.И., Баринов Э.Ф., Антонов А.А., Николенко Ю.И. Изменения у шахтеров различных видов обмена, системы иммунитета и гормонального статуса в зависимости от горногеологических условий шахт // Вестн. гиг. и эпидемиол. - 1998. - Т.2, № 2. - С. 162-165.
 • Баринов Э.Ф., Синяченко О.В., Бондаренко Н.Н., Игнатенко Г.А., Баринова М.Э. Биогенные амины в структурах мозга крыс при моделировании адъювантного артрита // Пат. физиол. экспер. терапия. - 1998. - № 2. - С. 20-23.
 • Мухин И.В., Ткаченко Л.И., Синяченко О.В., Антонов А.А., Фаерман А.А., Игнатенко Г.А., Здиховская И.И. Изменения системы гипофиз-гонады при подагре и экспериментальной гиперурикемии // Тезисы докладов научно-практической конференции "Современные проблемы клинической эндокринологии". - Харьков. - 1993. - С. 39-40.
 • Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Баринов Э.Ф., Ефремов Н.Г., Антонов А.А., Фаерман А.А. Роль нарушений кальциевого обмена в патогенезе деформирующего остеоартроза у шахтеров // Ортопед. травматол. и протезирование. - 1994. - № 4. - С. 111.
 • Антонов А.А., Синяченко О.В., Баринов Э.Ф., Игнатенко Г.А., Христуленко А.Л., Аль Нассар С.А., Здиховская И.И., Ананченко Н.Ю. Дисбаланс кальциевого гомеостаза при остеоартрозе у шахтеров и его коррекция // Актуальні питання педагогіки, експериментальної та клінічної медицини: Республіканська зб. наукових праць. - Донецьк. - 1995. - Т.1. - С. 13-14.
 • Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Антонов А.А., Ананченко Н.Ю., Ефремов Н.Г. Методы лучевой диагностики воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов у шахтеров-угольщиков // Тезисы докладов Украинской научно-практической конференции "Лучевая диагностика и лучевая терапия профессиональных и системных заболеваний". - Киев. - 1993. - С. 15-16.
 • Синяченко О.В., Кошелева Е.Н., Дядык А.И., Игнатенко Г.А., Синяченко Т.Ю., Штода Л.А. Половые гормоны при подагре // Ревматология. - 1991. - № 4. - С. 11-13.
 • Синяченко О.В., Баринов Э.Ф., Руднев А.С., Игнатенко Г.А., Антонов А.А., Фаерман А.А. Эпидемиологические аспекты болезней суставов у шахтеров // Мед. труда и пром. экол. - 1997. - № 11. - С. 41- 44.
 • Синяченко О.В., Николенко О.И., Мухин И.В., Игнатенко Г.А. Морфологические изменения в суставах при экспериментальной подагре // Тези доповідей I національного конгресу анатомів, гістологів, эмбріологів та топографоанатомів України "Актуальні питання морфології". - Івано-Франківськ. - 1994. - С. 159-160.
 • Синяченко О.В., Бурцева Л.А., Оберемченко Я.В., Гараган С.Ф., Фаерман А.А., Игнатенко Г.А. Подагрические пороки сердца // Врач. дело. - 1990. - №10. - С. 13-16.
 • Баринов Э.Ф., Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Фаерман А.А., Антонов А.А., Бондаренко Н.Н., Здиховская И.И.Липопротеидный спектр крови у шахтеров с дегенеративно-воспалительными болезнями суставов // Актуальные вопросы гигиены труда, профпатологии и медицинского обеспечения трудящихся промышленних предприятий на современном этапе развития хозяйственного комплекса Донбасса (тезисы докл. Всеукр. научно-практ. конф.). - Донецк, 1995.- С.216.
 • Токарев Г.Н., Рыбалко Г.С., Синяченко О.В., Гринь В.К., Игнатенко Г.А. Биофизические свойства экспиратов у больных хроническим обструктивным бронхитом // Матеріали XV з'їзду терапевтів України. - Київ. - 2004. - С. 96-96. (Особисто здобувачем проведено обстеження хворих на хронічний обструктивний бронхіт, виконано міжфазну тензіометрію експіратів, статистичну обробку отриманих даних).
 • Коваленко В.Н., Синяченко О.В., Астахов А.Л., Игнатенко Г.А., Терзов А.И., Потапов Ю.А. Системная энзимотерапия как путь коррекции метаболических расстройств при гипертрофической кардиомиопатии //Укр. кардіол. журн. - 1999. - № 5. - С. 43-46.
 • Коваленко В.Н., Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Терзов А.И., Евтушенко И.С. Системная энзимотерапия заболеваний внутренних органов // Арх.клин.эксп. мед. - 1998. - Т.7, №2. - С. 206-212.
 • Коваленко В.Н., Синяченко О.В., Игнатенко Г.А., Терзов А.И., Гринь В.К., Лаушкина Е.М. Системная энзимотерапия подагры // Укр. кардіол. журн. - 1998. - № 1. - С. 53-56.
 • Синяченко О.В., Якубенко Е.Д., Потапов Ю.А., Гринь В.К., Астахов А.Л., Игнатенко Т.С. Кардиодепрессивный фактор в крови при заболеваниях сердца // Український кардіологічний журнал.-1997.-№3.-С.55-59.
 • Синяченко О.В., Каменецкий М.С., Ткаченко Г.Д., Котлубей О.В., Ганнова О.В. Остеопороз і стан кальцієво-фосфорного обміну при ревматоїдному артриті // Матеріали Другого Національного конгресу ревматологів України. - К., 1997. - С. 118.
 • Синяченко О.В., Щербаков К.С., Владзимирский А.В., Белоконь А.М. Легочный сурфактант и новые подходы к его изучению в клинической практике // Врачебная практика.-1999.-№5.-С.25-30.
 • Звягина Т.В., Гринь В.К., Синяченко О.В., Губанова Е.А., Игнатенко Г.А. Нарушение метаболизма оксида азота при ревматоидном артрите // Травма. - 2002. - Т. 3, № 4. - С. 375-379 (Особисто здобувачем проведено обстеження та лікування хворих на РА, виконано кореляційні співставлення метаболітів NO в крові з клініко-лабораторними показниками перебігу РА).
 • Синяченко О.В., Игнатенко Т.С., Звягина Т.В., Цыганок Т.В., Бернацкий А.В. Половой диморфизм поражения сердца при системной склеродермии // Укр. ревмат. журн. - 2000. - Т.2, №2. - С.48 - 51.
 • Синяченко О.В., Звягина Т.В., Гринь В.К., Белик И.Е., Кривошей А.А. Изучение метаболизма оксида азота при системной красной волчанке // Врачебная практика. - 2002. - №2. - С.42-46.
 • Синяченко О.В., Щербаков К.С., Степанова Н.М., Белоконь А.М., Мухин И.В. Влияние синглетно-кислородной терапии на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха при хроническом гломерулонефрите // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-2001.-Т.25, №1.-С.34-36.
 • Синяченко О.В., Коваленко В.Н., Мухин И.В., Игнатенко Г.А., Терзов А.И., Евтушенко И.С., Степанова Н.М. Системная ферментная терапия при хроническом гломерулонефрите //Терапевтический архив-2000.-Т.72,№2.-С.46-48.
 • Синяченко О.В., Коваленко В.Н., Мухин И.В., Игнатенко Г.А., Степанова Н.М.. Евтушенко И.С. Системная ферментная терапия при хроническом гломерулонефрите // Тер. арх. - 2000. - Т. 72, №2. - С.46-49.
 • Синяченко О.В., Щербаков К.С., Степанова Н.М. Вплив valkіon-терапії на фізико-хімічні властивості конденсату вологи повітря, що видихується, при хронічному гломерулонефриті // Дослідження ефективності застосування valkІon-терапії: Зб. наук. праць. - Київ: Роlуvаlк, 2000. - С.22-23.
 • Антонова Л.Н., Назаренко В.Г., Синяченко О.В., Статинова Е.А. Межфазная тензиометрия сыворотки крови и спинномозговой жидкости при опухолях нервной системы // Вопр. здравоохр. Донбасса: Сб. статей.-1998.-Вып.2, №2.-С.3-6.
 • Назаренко В.Г, Єльський В.М., Синяченко О.В, Прокопенко О.Б. Стан окремих параметрів нейрогуморальної регуляції у хворих на хронічний гломерулонефрит // Буковинський медичний вісник. - 1998. - Т. 2, № 3 - 4. - С. 28 - 33.
 • Селезнева С.В., Синяченко О.В., Назаренко В.Г. Диагностика и лечение неврологической патологии при синдроме слабости синусового узла // Архив клинической и экспериментальной медицины. - 1998. - Т. 7, № 7. - С. 42-44.
 • Синяченко О.В., Щербаков К.С., Степанова Н.М., Левада И.Н., Мухин И.В. Влияние синглетно-кислородной терапии на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха при хроническом гломерулонефрите // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.-2001.-Т.25, №1.-С.34-36. Здобувачем проведено вивчення КВВП на тлі СКТ.
 • Козинская И.А., Гринь В.К., Синяченко О.В., Левада И.Н. Изменения перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при остеоартрозе у шахтеров // Ортопедия, травматология, протезирование.-2005.-№3.-С.27-29. (Особисто здобувачем проведено аналіз отриманих результатів дослідження щодо змін стану ПОЛ і АОЗ у хворих шахтарів-вуглярів різних професійних груп).
 • Синяченко О.В., Щербаков К.С., Степанова Н.М., Левада И.Н., Белоконь А.М. Влияние синглетно-кислородной терапии на физико-химические свойства конденсата влаги выдыхаемого воздуха при хроническом гломерулонефрите // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2001. - Т. 25, №1. - С.34-36.
 • Романенко В.Н., Синяченко О.В., Белик И.Е., Егудина Е.Д. Межфазная тензиометрия крови и мочи у больных кожной и системной красной волчанкой // Российский журнал кожных и венерических болезней. -2001.-№ 4. - С. 26-28.
 • Казаков В.Н., Чайка В.К., Талалаенко Ю.А., Синяченко О.В. Влияние медицинского озона на показатели тензиограмм беременных и новорожденных при инфекции почек // Медико-социальные проблемы семьи. - 2007. - Т. 11, № 4. -С. 7-15. (Аналіз літератури, клінічні спостереження, проведення методики, узагальнення).
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Москаленко В.З., Москаленко С.В., Латышов К.В., Егудина Е.В., Владзимирский А.В., Щербаков К.С. Динамическая межфазная тензиометрия крови и мочи здоровых людей // Лабораторная диагностика. - 1998. - Том 4, №6. - С.52-55.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Зяблицева М.В., Белоконь А.М., Левада И.Н. Динамическая межфазная тензиометрия мочи у больных хроническим пиелонефритом // Нефрология.-2000.-Т.4, №3.-С.62-66.
 • Синяченко О.В., Корж Е.В., Казаков В.Н., Белоконь А.М., Владзимирский А.В. Состояние легочного сурфактанта при экспериментальном пылевом бронхите по данным динамической межфазной тензиометрии // Медицина труда и промышленная экология.-1999.-№10.-С.21-25.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Губергриц Н.Б., Череватская Е.Ю., Иванова Е.В., Загоренко Ю.А. Новый интегральный метод исследования при хронических диффузных заболеваниях печени // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.- 2000.- №1.- С. 30-31.
 • Казаков В.Н., Синяченко О.В., Постовая М.В., Лаушкина А.М., Егудина Е.Д. Динамическая межфазная тензиометрия крови и мочи при ревматизме // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1998.-Т.7, №2.-С.109-112.
 • Возианов А.Ф., Казаков В.Н., Синяченко О.В., Левада И.Н., Евтушенко И.С., Егудина Е.Д. Перспективы использования метода анализа формы осесимметричных капель при заболеваниях почек // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Т.8, №2.-С.9-14.
 • Казаков В.Н., Возианов А.Ф., Синяченко О.В., Талалаенко Ю.А., Евтушенко И.С., Егудина Е.Д. Факторы влияющие на динамические межфазные тензиограммы крови и мочи у здоровыхлюдей // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Т.8, №2.-С.19-24.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Щербаков К.С., Белоконь А.М., Якубенко Е.Д. Динамическое поверхностное натяжение крови при хроническом пылевом бронхите у горнорабочих угольных шахт // Медицина труда и промышленная экология.-2000.-№6.-С.6-10.
 • Синяченко О.В., Корж Е.В., Казаков В.Н., Щербаков К.С., Владзимирский А.В. Состояние легочного сурфактанта при экспериментальном пылевом бронхите по данным динамической межфазной тензиометрии // Медицина труда и промышленная экология.-1999.-№10.-С.21-25.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Москаленко В.З., Латышов К.В., Щербаков К.С., Владзимирский А.В. Динамическая межфазная тензиометрия крови и мочи здоровых людей // Лабораторная диагностика.-1998.-Т.6, №4.-С.52-55.
 • Казаков В.Н., Синяченко О.В., Щербаков К.С., Белоконь А.М., Егудина Е.Д. Динамическое поверхностное натяжение крови у практически здоровых шахтеров // Вестник гигиены и эпидемиологии.-2000.-Т.4, №1.-С.21-23.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Антонова Л.Н., Назаренко В.Г. Динамическая межфазная тензиометрия сыворотки крови и спинномозговой жидкости при ушибах головного мозга // Ортопед. травматол. протезиров.-1998.-№4.-С.95-97.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Губергриц Н.Б., Череватская Е.Ю., Пизон У., Миллер Р., Файнерман В.Б., Томаш О.Б. Динамическое поверхностное натяжение крови у больных хроническими гепатитами // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.- 2000.- №5.- С. 35-38 (особисто пошукувачем визначалися зміни ПН крові у хворих на ХГ, проводився розподіл пацієнтів на групи і дослідження залежностей між даними тензіометрії та іншими лаб
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Романенко В.Н., Ермилова Н.В., Файнерман В.Б., Лаушкина Е.М., Цыганок Т.В., Егудина Е.Д. Состояние динамического поверхностного натяжения биологических жидкостей при псориазе с поражением суставов // Дерматология и венерология. - 1998. - № 1(5). - С.18-22.
 • Возианов А.Ф., Казаков В.Н., Синяченко О.В., Файнерман В.Б., Щербаков К.С., Белоконь А.М. Межфазная тензиометрия и реометрия конденсата влаги выдыхаемого воздуха при хроническом гломерулонефрите // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Т.8, №2.-С.130-134.
 • Синяченко О.В., Козаков В.Н., Путинцева И.В., Томаш О.В., Левада И.Н., Файнерман В.Б. Межфазная тензиометрия и реометрия желудочного сока при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и хроническом гастродуодените //Український медичний альманах. - 1999. - Т. 2, № 4. - С. 134-136.
 • Динамическое поверхностное натяжение сыворотки крови и околоплодных вод у рожениц // Мед.-соц. пробл. семьи. -1996.-Т.1, N1.-С.47-50. (соавт.: Казаков В.Н., Синяченко О.В., Файнерман В.Б., Миллер Р.).
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Лаушкина Е.М., Сидоренко И.А. Динамическое поверхностное натяжение крови и мочи у больных пиелонефритом // Здравоохранение Донбасса.-1997.-Т2, №1.-С.23-28.
 • Ермолаева М.В., Кривошей А.А., Синяченко О.В. Морфологические изменения головного мозга при системной красной волчанке // Вісн. морфології. - 2003. - №1. - С. 26-29. (Особисто здобувачем виконано зіставлення патолого-анатомічних даних з прижиттєвими клініко-лабораторніми ознаками СЧВ, проведена статистична обробка отриманих даних).
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Левада И.Н., Белоконь А.М., Файнерман В.Б., Ермолаева М.В. Межфазная тензиометрия и реометрия мочи при хроническом гломерулонефрите // Нефрология.-2000.-Т.4, №2.-С.51-55.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Ермолаева М.В., Гринь В.К., Сидоренко И.А. Изменения динамического поверхностного натяжения крови и мочи при развитии висцеритов у больных ревматоидным артритом // Врачебное дело.-1998.-№7.-С.59-61.
 • Казаков В.Н., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гринь В.К. Динамическое поверхностное натяжение крови и мочи при воспалительно-дегенеративных заболеваниях суставов // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1996.-Т.5, №2.-С.123-125.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Щербаков К.С., Белоконь А.М., Ермолаева М.В. Новый метод изучения физико-химических свойств конденсата влаги выдыхаемого воздуха // Український пульмонологічний журнал.-2000.-Т.30, №4.-С.32-34.
 • Баринов Э.Ф., Синяченко О.В., Руднев А.С., Бондаренко Н.Н., Ермолаева М.В., Аль-Шавабкех Н.Н., Лаушкина Е.М. Механизмы действия физических упражнений на опорно-двигательный аппарат человека // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі (Зб. наук. праць).- Донецьк. -1995.- Ч.I.- С. 51-53.
 • Синяченко О.В., Баринов Э.Ф., Бондаренко Н.Н., Николенко О.И., Руднев А.С., Антонов А.А., Игнатенко Г.А., Натрус Л.В., Ермолаева М.В. Проблемы интенсификации физической нагрузки локомоторного аппарата: функциональная морфология суставного хряща (сообщение) // Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі: Зб. наук. праць Всеукр. науково-практ. конф.- Донецьк.- 1995.- Ч. II.- С. 5-9.
 • Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Фаерман А.А., Песин Я.М. Биофизические свойства экспираторной влаги здоровых людей // Реабилитация и абилитация человека. Интегративно-информационные технологии: Материалы 3 научно-практической конференции. - Киев, 2004. - С. 374-381. (Особисто здобувачем проведено статистичний аналіз біофізичних показників експіраторної вологи у здорових чоловіків і жінок, визначено статистичні відмінності у них).
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Антонова Л.Н., Назаренко В.Г., Трухин Д.В. Динамическая межфазная тензиометрия спинномозговой жидкости и сыворотки крови при опухолях нервной системы // Вопр. нейрохирург.-1998.-№2.-С.23-25.
 • Казаков В.Н., Трухин Д.В., Синяченко О.В., Бондарь Г.В., Яковец Ю.И., Семикоз Н.Г., Файнерман В.Б., Миллер Р. Динамическая межфазная тензиометрия крови и мочи при злокачественных опухолях репродуктивных органов женщин // Вопросы онкологии. - 1998.- Т. 44(3). - С. 334 - 336.
 • Синяченко О.В., Левада И.Н., Казаков В.Н., Файнерман В.Б., Белоконь А.М. Межфазная тензиометрия и реометрия мочи при хроническом гломерулонефрите // Нефрология.-2000.-Т.4, №2.-С.51-55.
 • Казаков В.Н., Возианов А.Ф., Синяченко О.В., Левада И.Н., Щербаков К.С., Белоконь А.М. Межфазная тензиометрия и реометрия конденсата влаги выдыхаемого воздуха при хроническом гломерулонефрите // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Т.8, №3.-С.130-134.
 • Возианов А.Ф., Казаков В.Н., Синяченко О.В., Левада И.Н., Егудина Е.Д. Перспективы использования метода анализа формы осесимметричных капель при заболеваниях почек // Архив клинической и экспериментальной медицины.-1999.-Т.8, №2.-С.9-14.
 • Синяченко О.В., Левада І.М., Зябліцева М.В. Динамічний поверхневий натяг сечі при гломерулосклерозі та пієлонефриті у хворих на цукровий діабет // Буковинський медичний вісник.-2000.-№3.-С.147-150.
 • Синяченко О.В., Єгудіна Є.Д., Левада І.М., Степанова Н.М., Звягіна Т.В. Зміни динамічного поверхневого натягу сечі при вовчаковому гломерулонефриті // Лікарська справа.-2001.-№4.-С.63-66.
 • Синяченко О.В., Казаков В.Н., Левада И.Н., Зяблицева М.В. Динамическая межфазная тензиометрия мочи у больных хроническим пиелонефритом // Нефрология.-2000.-Т.4, №3.-С.62-66.

Соавторы