Мороз Олег Васильович

Публикации

 • Мороз О. В., Свентух А. О., Леонтьєва О. В., Грабко М. В., Мевш О. О. Еколого-економічні проблеми утилізації твердих побутових відходів // Вісник ВПІ. - №3. - 2004. - С.27-33. - 0,3 друк. арк. (особисто автору належить 0,2 друк. арк.: сформована модель сучасної системи поводження з відходами та доведена її проблематична усталеність, визначено основні тенденції та проблеми розвитку комунальної галузі).
 • Кубышкин В. А., Мороз О. В., Степанова Ю. А. Вопросы классификации острого панкреатита // Анналы хирургической гепатологии. - 2012. - 17. - 2.
 • Рекомендації по ефективному застосуванню мікробіологічних препаратів в сучасному ресурсозберігаючому землеробстві (Патика В.П., Шерстобоєва О.В., Шерстобоєв М.К., Волкогон В.В. Надкерничний С.П., Мельничук Т.М., Канівець В.І., Токмакова Л.М., Близнюк Н.М., Надкернична О.В., Зарицький М.М., Погорилько М.Я., Граб Т.А., Тараріко Ю.О., Галан М.С., Подоба Л.В., Миколаєнко А.М., Поташова Л.М., Маліновська І.М., Гармашов В.В., Тараріко О.Г., Мороз О.В., Жилкін В.А.) - Черніг
 • Патика В.П., Шерстобоєва О.В., Шерстобоєв М.К., Волкогон В.В., Надкерничний С.П., Мельничук Т.М., Канівець В.І., Токмакова Л.М., Близнюк Н.М., Надкернична О.В., Зарицький М.М., Погорілько М.Я., Граб Т.А., Тараріко Ю.О. Галан М.С., Подоба Л.В., Ніколаєнко А.М., Поташова Л.М., Малиновська І.М., Гармашов В.В., Тараріко О.Г., Мороз О.В., Жилкін В.А. Рекомендації по ефективному застосуванню мікробіологічних препаратів у сучасному ресурсозберігаючому землеробстві. - Чернігів
 • Чумакова Ю.Г., Перова А.И., Мороз О.В., Запорожец Н.Н. Содержание лизоцима в различных биологических жидкостях организма у больных с воспалительными и дистрофически-воспалительными заболеваниями пародонта // Вісник стоматології. - 2001. - №2. - С.26-28. Дисертантом проведено клінічне обстеження хворих ХКГ, забір ротової та ясеневої рідини для лабораторних досліджень, аналіз отриманих результатів, статистична обробка даних.
 • Деньга О.В.,. Мороз О.В., Бирюлина Т.В., Анисимова Л.В., Иванов В.С., Горохивский В.Н. Антигенный ряд HLA-системы при заболеваниях пародонта // Вісник стоматології. - 1997. - № 3. - С. 305-307.
 • Мороз О.В., Смирнов В.С., Деньга О.В. Иммуномодулирующая эффективность биотрита у детей с гингивитами // Медицинская иммунология. - 1999. - Т. 1. - № 3-4. - С. 125-126.
 • Мороз О.В., Смирнов В.С., Деньга О.В., Петленко С.В. Состояние иммунной системы при эндемическом флюорозе // Иммунология. - 1999. - № 6. - С. 52-54.
 • Мороз О.В., Гавриш В.П., Султанов А.У. Еколого-агрономічні аспекти вирощування кукурудзи в умовах північного Лісостепу України // Бюл. Ін-ту кукурудзи. Вип.77.- Дніпропетровськ, 1993.- С. 41-42, в т.ч. автора с. 41.
 • Мороз О.В. Енергетична оцінка прогресивності тенденцій розвитку сільського господарства України // Економіка АПК.- 1998.- №7.- С.34-38.
 • Мороз О.В. Сталість сільськогосподарського виробництва // Економіка України.- 1998.- №3.- С. 78-83.
 • Мороз О.В., Мороз О.О. Ефективність використання антропогенної енергії в агросистемах України // Економіка АПК.- 1995.- №6.- С. 45-52, в т.ч. автора - с. 46-52.
 • Мороз О.В. Еколого-енергетичний аналіз технологій вирощування кукурудзи // Матер. IV зїзду грунтознавців та агрохіміків України. - Харків, 1994. - С. 48-49.
 • Мороз О.В. Енергетична еволюція сільського господарства України.- К.: ІАЕ УААН, "ВІПОЛ", 1997.- 263 с.
 • Мороз О.В. Оптимізація аграрного землекористування в ландшафтах Лісостепу України // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем / Матер міжнар. наук. конф. - Асканія-Нова, 1998. - С. 340-342.
 • Мороз О.В. Дослідження енергомасообміну як показника функціонування агроекосистеми // Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє / Матер. міжнар. наук. конф. - Харків-Луцьк, 1993. - С. 6-9.
 • Мороз О.В. Ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві: ретроспективний аналіз // Економіка АПК.- 1997.- №11.- С. 60-66.
 • Мороз О.В. Агроландшафти України: проблеми і перспективи економічної родючості // Бюл. Інституту с.-г. мікробіології.- Чернігів, 1998.- №2.- С. 18-21.
 • Мороз О.В. Динаміка економічної родючості агроландшафтів України // Агроінком. - 1998.- №3-4.- С. 23-26.
 • Мороз О.В., Рогальский С.В., Мороз Е.Е. Эколого-энергетические основы оптимизации современных агроландшафтов Лесостепи Украины // Проблемы использования земли в условиях реформирования сельскохозяйственного производства и проведения земельной реформы / Матер.междунар.науч.конф.- Киев-Чабаны, 1995.- С.126-128, в т.ч. автора с.126-127.
 • Мороз О.В. Принципи побудови і параметри оптимізованої моделі землекористування в агроландшафтах Лісостепу України // Агрохімія і грунтознавство / міжвідомчий тем.наук.зб. - Харків, 1998. - С. 196-197.
 • Мороз О.В., Мороз О.О., Рогальський С.В., Морозова С.А. Теорія коливань енергетичної ефективності агроекосистем // За ред О.В.Мороза.- Вінниця: Резонанс, 1998. - 294 с. (в т.ч. автора с. 1-119, 145-218, 265-294).
 • Мороз О.В. Енергетична ефективність антропогенних витрат в процесі інтенсифікації типових виробничих агроландшафтів Лісостепу України // Проблеми АПК Карпат / Міжвідомчий тем. наук. зб.- Вип.5.- В.Бакта, 1996.- С. 32-37.
 • Мороз О.В., Ніжегородцев І.П., Гавриш В.П. Вплив інтенсифікації та біологізації на урожай зерна кукурудзи і його енергетична оцінка // Землеробство / Міжвідомчий тем. наук. зб.- Вип. 69.- Чабани, 1994.- С. 38-40, в т.ч. автора - с. 38-390,3 д.ар.
 • Мороз О.В., Ніжегородцев І.П., Гавриш В.П., Михайлов А.П. Ефективність технологій вирощування кукурудзи у північних районах Лісостепу // Вісник аграрної науки. - 1997.- №11.- С. 13-18, в т. ч. автора - с. 13-17.
 • Мороз О.В. Ефективність енерговикористання в сільському господарстві України // Раціональне використання і охорона земельних ресурсів / Матер. міжнар. наук.-прак. конф.-Київ, 1994. - С.45-47.