Поджаренко Володимир Олександрович

Публикации

 • Поджаренко В.О., Шабатура Ю.В., Грицюк А.М. Дослідження метрологічних характеристик вимірювального каналу для магнітогідродинамічної технології очищення води // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування. - 2007. - №574. - С. 39-43.
 • Поджаренко В.О., Шабатура Ю.В., Поджаренко А.В. Експериментально-теоретичний метод визначення моменту інерції тіл обертання // Вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - №3, Т1. - С. 157 - 161.
 • Кухарчук В.В., Козловський А.В., Поджаренко В.О. Розробка математичної моделі для метрологічної атестації засобу контролю пускового моменту // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет "Львівська політехніка"). - 1999. - №55. - С.171-177.
 • Поджаренко В.О., Поджаренко А.В., Севастьянов В. М. Дослідження тахометричних перетворювачів у динамічному режимі // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2004, - Т.1/<N>60</N>, Ч.1, №2. - С. 101-103.
 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, В.В.Кухарчук, О.П.Войтович, В.М.Севастьянов Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2001. - №58. - С. 138-142.
 • Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. Войтович О.П. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - №6(39). - С. 41-45.
 • Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- №4. - 2000. - С. 51-54.
 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович, В.М.Севастьянов Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2001.-№6.-С. 41-45.
 • Установка для перевірки тахометрів /Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. (Україна) - №2003121553; Заявлено 15.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. №11.-3с.
 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, В.В.Кухарчук, О.П.Войтович, В.М. Севастьянов Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія. - №58. - 2001.-С. 138-147.
 • Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Джарадат Р.Х. Фазовий метод мікропроцесорного вимірювання добротності обмоток електричних машин // Вимірювальна техніка та метрологія. -1995. - №51. -С.19-21.
 • Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Білинська М.Й. Оцінка статичних метрологічних характеристик ВК зусилля // Наукові праці ДонДТУ. Серія Обчислювальна техніка та автоматизація. - Донецьк: ДонДТУ, 2001. - №25. - С. 260 - 268.
 • Петрук В.Г., Васильківський І.В., Смолінський Є.С., Поджаренко В.О. До питання комплексного вимірювання та визначення важливих оптико-фізичних функцій неоднорідних середовищ за допомогою метода інтегрувального резонатора // Вісник ВПІ.- 1994.- №2(3).- С.8-15.