Бардов Василь Гаврилович

Публикации

 • Деградація пестицидів у об'єктах агроценозу при захисті садів / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко, Ю.П. Яновський // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2004. - С. 583-587.
 • Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації новалурону у воді водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених місць. - Київ, 2007. - Вип. 49. - С. 88-97.
 • Еколого-гігієнічна оцінка поведінки піретроїдних інсектицидів в об'єктах агроценозу яблуневого саду / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, М.М. Коршун // Гігієна населених місць. - Київ, 2005. - Вип. 46. - С. 505-514.
 • Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.А. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе этилен-бис-дитиокарбаматов и оценка опасности их применения для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологи. - 2003. - №1. - С. 41-49. Дисертантом проведено вивчення умов праці при застосуванні фунгіцидів, здійснено визначення залишкових кількостей пестицидів хромат
 • Бардов В.Г., Шмутер Г.М., Сучков Б.П., Омельчук С.Т. Методи профілактики накопичування радіонуклідів в умовах реальної радіаційної обстановки в м. Києві за даними експерименту // Медичні аспекти наслідків Чорнобильської катастрофи / Тези наук. практ. конф. К.: - 1992. - С. 7.
 • Тімошина Д.П., Мотузинський М.Ф., Великий В.І., Подрушняк А.Є., Сергєєв С.Г., Волощенко О.Г., Мухарський М.С., Попович М.О., Гончаренко Н.Г., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Макарчук В.О., Бевз О.І., Зелений В.І., Колотухіна Р.Я., Федорчук О.А. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України // Сан. правила. - МОЗ України. - К.: - 1997. - 43 с.
 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо И.М. Влияние природных и антропогенных факторов окружающей среды на заболеваемость тиреотоксикозом населения Украины // Медико-биологические аспекты аварии на Чернобыльской АЭС. - Минск - 1998. - №1. - С. 24-27. Дисертантом проведено збір матеріалу, його статистичне опрацювання, аналіз та узагальнення результатів, виділено пріоритетні антропогенні фактори, які формують рівень захворюваності населення
 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Некрасова Л.С. Картографічна оцінка захворюваності населення України тиреотоксикозом з зобом та без нього в залежності від впливу антропогенних факторів навколишнього середовища // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 1998. - Т. 2. - С. 117-122. Дисертанту належить ідея дослідження, картографічний аналіз, узагальнення результатів дослідження.
 • Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Алесіна М.Ю., Карпенко Н.О., Лябік В.В. Розподіл та елімінація радіонуклідів в організмі щурів при їх тривалому надходженні сумісно з фосфорорганічними пестицидами // Український медичний альманах. - 2000. - Т. 3. - №5. - С. 145-148. Ідея дослідження, організація експериментальних досліджень, узагальнення результатів.
 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т.,Сасинович Л.М., Коршун М.М., Омельчук С.А., Дема Е.В. Токсикологическая характеристика и гигиенические аспекты применения в Украине гербицидов на основе имазетапира // Современные проблемы токсикологии. - 2005. - № 2. - С. 54-59.
 • Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Карпенко Н.А., Ларьяновская Ю.Б., Алесина М.Ю. Эмбриотоксический эффект у потомства, полученного от самцов крыс, подвергнутых субхроническому действию малых доз ионизирующей радиации и фосфорорганических пестицидов // Довкілля та здоров'я. - №3(14) - вересень 2000. - С. 16-20. Ідея дослідження, постановка натурно відствореного експерименту в умовах 30-ти кілометрової зони ЧАЕС, узагальнення результатів.
 • Гончарук Е.И., Бардов В.Г., Омельчук С.Т. Экспериментальное изучение комбинированного действия пестицидов и радионуклидов на организм // Гигиена и санитария. - № 5. - Москва. - Медицина - 2001. - С. 64-68. Постановка та проведення експериментальних досліджень в умовах 30-ти кілометрової зони ЧАЕС, аналіз та узагальнення результатів дослідження.
 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Кириченко А.В. Токсикологическая характеристика и гигиеническое нормирование металаксила-М в продуктах питания и объектах окружающей среды // Современные проблемы токсикологии. - 2000, №3. - С. 25-30. (Автором проведено нормування металаксилу-М в ґрунті, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони.).
 • Гринзовський А.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Бойко М.І., Швайко І.І., Ужва Н.Ф., Анісімов Є.М., Пельо І.М. Історія становлення та викладання військової гігієни кафедрою загальної гігієни НМУ // Проблеми військової охорони здоров'я. Збірник наукових праць Української військово-медичної академії. - К., 1999, Випуск 5. - С. 561-569.
 • Бардов В.Г., Афонина Г.Б., Анисимов Е.Н. Состояние иммунных и свободнорадикальных процессов у больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом // Український пульмонологічний журнал. - 1995. - № 2. - С. 55-58.
 • Бардов В.Г., Колпак В.В., Омельчук С.Т., Анісімов Є.М. Адаптаційний ефект застосування профілактичних ультрафіолетових опромінювань // Матер. ювілейної наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю кафедри гігієни і екології людини " Гігієнічні проблеми охорони здоров'я населення". - Дніпропетровськ, 1997. - С. 82-85