Омельчук С.А.

Публикации

  • Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації новалурону у воді водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених місць. - Київ, 2007. - Вип. 49. - С. 88-97.
  • Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.А. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе этилен-бис-дитиокарбаматов и оценка опасности их применения для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологи. - 2003. - №1. - С. 41-49. Дисертантом проведено вивчення умов праці при застосуванні фунгіцидів, здійснено визначення залишкових кількостей пестицидів хромат
  • Коршун М.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Порівняльне вивчення умов праці при застосуванні препаратів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів на сільськогосподарських культурах // Тези доповідей І з'їзду Токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001. - Київ. - 2001. - С. 76.
  • Бардов В.Г., Омельчук С.Т.,Сасинович Л.М., Коршун М.М., Омельчук С.А., Дема Е.В. Токсикологическая характеристика и гигиенические аспекты применения в Украине гербицидов на основе имазетапира // Современные проблемы токсикологии. - 2005. - № 2. - С. 54-59.
  • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Кириченко А.В. Токсикологическая характеристика и гигиеническое нормирование металаксила-М в продуктах питания и объектах окружающей среды // Современные проблемы токсикологии. - 2000, №3. - С. 25-30. (Автором проведено нормування металаксилу-М в ґрунті, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони.).