Гиренко Д.Б.

Публикации

  • Хроматографічний аналіз залишкових кількостей пестицидів: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.Б. Гиренко, А.П. Виповська, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. - Т. 1. - С. 389-392.
  • Гиренко Д.Б., Кириченко А.В., Выповская А.П. Временные методические указания по определению металаксила-М в воде, почве, картофеле, томатах, винограде, соке, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнике, подсолнечном и кукурузном масле газохроматографическим методом, №206-2000 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Киев, 2001. - Сб. №33. - С. 23-28
  • Бардов В.Г., Коршун М.М., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.А. Сравнительная токсиколого-гигиеническая характеристика фунгицидов на основе этилен-бис-дитиокарбаматов и оценка опасности их применения для людей и окружающей среды // Современные проблемы токсикологи. - 2003. - №1. - С. 41-49. Дисертантом проведено вивчення умов праці при застосуванні фунгіцидів, здійснено визначення залишкових кількостей пестицидів хромат
  • Коршун М.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Порівняльне вивчення умов праці при застосуванні препаратів на основі етилен-біс-дитіокарбаматів на сільськогосподарських культурах // Тези доповідей І з'їзду Токсикологів України, Київ, 11-13 жовтня 2001. - Київ. - 2001. - С. 76.
  • Коршун М.М., Гиренко Д.Б., Омельчук С.Т. Визначення мікрокількостей солей етилен-біс-дитіокарбамінової кислоти в об'єктах навколишнього середовища та сільськогосподарській сировині // Праці 3-го Західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, Львів, 25-28 травня 2003. - Львів: СПОЛОМ, 2003. - С. 202-203.
  • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Седокур Л.К., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Гиренко Д.Б., Кириченко А.В. Токсикологическая характеристика и гигиеническое нормирование металаксила-М в продуктах питания и объектах окружающей среды // Современные проблемы токсикологии. - 2000, №3. - С. 25-30. (Автором проведено нормування металаксилу-М в ґрунті, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони.).